Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych Serotonina S.C. Paula Kowalczyk, Piotr Poleszczuk z siedzibą we Wrocławiu (Polska), przy ul. Jagiellończyka 8c/2b, 50-240 Wrocław, NIP 8982230348, REGON 366818990, zwana dalej Serotonina.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Serotoniną umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serotoninę i wykonania zawartej przez Ciebie z Serotoniną umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serotoninę, a także wykonania ciążących na Serotoninie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

3. Serotonina jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Serotoniny) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Serotoniną umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Serotoniny na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Serotoniną a Podwykonawcami Serotoniny. Ponadto Serotonina jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Serotoniny posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Serotoniną umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serotoninę, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Serotoniną umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serotoninę. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie Serotoniną umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serotoninę, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Serotoninę działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Serotoninę ciążącego na Serotoninie obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Serotoninie informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl